Tour de "RÜ" 23.04.2005

Tour de "RÜ" 23. April 2005 2. Frühlingsausfahrt
Sprecher und Moderation: Frank von Pigage
Kamera: Richard Senfleben & Erwien Wiemer
Schnitt: Erwin Wiemer & Richard Senfleben